Foreningen Vinterlege For Udviklingshæmmede
Vedtægter

lav dosis naltrexon

naltrexon

female viagra pills

female viagra for sale redirect where to buy female viagra pill

buy viagra online cheap

buy viagra online cheap read here viagra online

buy prednisolone 5mg

buy prednisolone 5mg tablets uk

§ 1. Foreningens navn.

§ 1.1. Foreningens navn er Vinterlege for Udviklingshæmmede.

§ 1.2. Foreningens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid værende formand har
sin faste bopæl eller det sted, hvor formanden arbejder.

§ 2. Foreningens formål.

§ 2.1. Foreningens formål er at arrangere Vinterlege for udviklingshæmmede fra hele landet.

§ 2.2. Vinterlege afholdes en gang årligt og består dels af fortræning og afholdelse af konkurrencer.

§ 3. Samarbejde til andre organisationer og foreninger.

§ 3.1. Foreningen kan indgå samarbejde med Dansk Handicap Idræts Forbund og de regionale handicapidrætskonsulenter.

§ 3.2. Foreningen kan i øvrigt indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger, der støtter foreningens formål.

§ 4. Medlemmer.

§ 4.1. Foreningen kan optage medlemmer, der støtter foreningens formål.

§ 4.2. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 4.3. Medlemsskabet tegnes for et år ad gangen, og medlemsåret går fra den 15. Oktober til den 14. Oktober.

§ 5. Kontingent.

§ 5.1. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling.

§ 6.1. Ordinær generalforsamling afholdes e´n gang årligt og senest ultimo april. Generalforsamlingen kan afholdes det sted, hvor Vinterlegene afvikles.

§ 6.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

§ 6.3. Dagsorden skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg på 2 personer. 2. Godkendelse af beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af 2 suppleanter 7. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne 8. Eventuelt.

§ 6.4. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før gene- ralforsamlingens afholdelse.

§ 6.5. Beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægter kræver almindeligt flertal.

§ 6.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig bestyrel- se eller hvis ½ af medlemmerne ønsker det.

§ 6.7. Regnskabsåret går fra 1.marts til udgangen af februar.

§ 7. Bestyrelsen.

§ 7.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges ved den årlig generalforsamling.

§ 7.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand samt nedsætte forretningsudvalg.

§ 7.3. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en generalforsamlingsperiode indtræder suppleanten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

§ 7.4. Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft.

§ 8. Foreningens ophør.

§ 8.1. Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling.

§ 8.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser ved sin til enhver tid hørende formue.

§ 8.3. Hvis foreningen opløses, anvendes en evt. nettoformue til støtte for idræts- eller kulturelle formål for udviklingshæmmede.

April 2005

Formand Grethe Østergaard.

    Formand Lene Philippon, Ebeltoft - mail: lene@vinterlege.dk