Foreningen Vinterlege For Udviklingshæmmede
Vedtægter

Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn.

§ 1.1 Foreningens navn er Vinterlege for Udviklingshæmmede. § 1.2 Foreningens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid værende formand har sin faste bopæl eller det sted, hvor formanden arbejder.

§ 2. Foreningens formål.

§ 2.1 Foreningens formål er at arrangere Vinterlege for udviklingshæmmede fra hele landet.

§ 2.2 Vinterlege afholdes en gang årligt og består dels af fortræning og afholdelse af konkurrencer.

§ 3. Samarbejde til andre organisationer og foreninger.

§ 3.1 Foreningen kan indgå samarbejde med Dansk Handicap Idræts Forbund og de regionale handicapidrætskonsulenter.

§ 3.2 Foreningen kan i øvrigt indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger, der støtter foreningens formål.

§ 4. Medlemmer.

§ 4.1 Foreningen kan optage medlemmer, der støtter foreningens formål.

§ 4.2 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 4.3 Medlemsskabet tegnes for et år ad gangen, og medlemsåret går fra den 15. Oktober til den 14. Oktober.

§ 5. Kontingent.

§ 5.1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling.

§ 6.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og senest ultimo april. Generalforsamlingen kan afholdes det sted, hvor Vinterlegene afvikles. I det tilfælde at generalforsamling afholdes inden regnskabet er afsluttet, fremlægger bestyrelsen en prognose for årets regnskab. Regnskabet tilsendes medlemmerne, når det foreligger, senest ultimo april.

§ 6.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

§ 6.3 Dagsorden skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg på 2 personer. 2. Godkendelse af beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontigent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af kritisk revisor og suppleant for denne 9. Eventuelt

§ 6.4 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.5 Beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægter kræver almindeligt flertal.

§ 6.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 6 ugers varsel af en enig bestyrelse eller hvis ½ af medlemmerne ønsker det.

§ 6.7 Regnskabsåret går fra 1.marts til udgangen af februar.

§ 7 Bestyrelsen.

§ 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for en toårig periode samt 2 suppleanter, der vælges for et år af gangen.

§ 7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand samt nedsætte forretningsudvalg.

§ 7.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en generalforsamlingsperiode indtræder suppleanten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

§ 7.4 Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft.

§ 8 Foreningens ophør.

§ 8.1 Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3 stemmeflertal på en generalforsamling.

§ 8.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser ved sin til enhver tid hørende formue.

§ 8.3 Hvis foreningen opløses, anvendes en evt. nettoformue til støtte for idræts- eller kulturelle formål for udviklingshæmmede.

27-01-2015

Formand Grethe Østergaard.

    Formand Karina V. Dannerfjord, Greå - mail: karina@vinterlege.dk